Vedtekter Odden Marina Bryggesamvirke.

VEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BRYGGESAMVIRKE

§ 1 Foretakets navn er Odden Marina Bryggesamvirke (i det følgende benevnt Samvirke).
Forretningskontor er i Røyken kommune.
§ 2 Samvirke ledes av et styre. Styret fører elektronisk, nummerert andelsprotokoll hvorav
det til enhver tid framgår hvem som er andelseier. Eksisterende/tidligere papirbaserte
andelsbevis utgår, og er ikke lenger gyldige. Oversikt over andelseiere og foregående
års transaksjoner av andelsbevis legges ut elektronisk for andelseierne senest 14 dager
før årsmøte. Ved salg av andel skal transaksjonsskjema signeres av begge parter og
overleveres styret i andelslaget før transaksjonen er gyldig. Hver andelseier får
elektronisk tilgang til et eksemplar av vedtektene som skal følge andelen. Andelseier
får utskrift av bekreftelse på sin andel ved henvendelse til styret. Andelen gir rett til å
disponere en nærmere avtalt båt plass med den størrelse det er betalt for. Båtplass
gjelder kun i vannet. Andelen gir ikke rett til vinteropplag på land, og havnen holdes
stengt om vinteren. For øvrig gir andelen rett til å benytte havnens øvrige fasiliteter
mot å betale den avgift som fastsettes av Båtforeningens styre. Samvirke har
varierende antall deltagere og kan utstede så mange andeler som det er båtplasser.
§ 3 På vegne av Odden Marina Båtforening (Båtforeningen) disponerer Samvirke det areal
som er regulert til båthavn, både hva gjelder sjø og landareal. Samvirkes formål er å
kjøpe inn, bygge og vedlikeholde brygge- og molo- anlegg som skal anlegges på det
angitte areal. Den enkelte andelshaver står ikke solidarisk ansvarlig for Samvirkes
forpliktelser, men hefter kun for sin forholdsmessige andel, nemlig den andel det er
tegnet for.
§ 4 Andelens pålydende tilsvarer prisen på den båtplass man får disponere. Varierende fra
opprinnelig NOK 40.000,- til NOK 120.000,-. Ved stiftelsen tegner stifterne seg for
det beløp den aktuelle båtplass koster. Andelseier må, til enhver tid, utenom fastsatt
årskostnad for drift av Båtforeningen, være med å dekke sin forholdsmessige del til
ekstraordinære utgifter for drift og vedlikehold av brygge- og molo-anlegget.
§ 5 Kun medlemmer av Båtforeningen kan være andelshaver i Samvirke. Andelshaver må
til enhver tid rette seg etter Båtforeningens og Samvirkes vedtekter. Ved opphør av
medlemskap i Båtforeningen må plassen overdras til andre i tråd med foreningens
vedtekter. Omsetning av andelsbevis (båtplasser) for øvrig er regulert i Båtforeningens
vedtekter, (se § 12) og det henvises til disse.
§ 6 Andelshaver som har dekket sine forpliktelser overfor Samvirke og Båtforeningen
samt følger foreningens vedtekter, har rett til båtplass med den størrelse det er betalt
for. Andelshaver er alene ansvarlig for at båt er forsvarlig fortøyd til enhver tid. Dette
gjelder også fendring. I og med at det er boliger tett innpå havnen er det viktig at
fortøyningen er anordnet slik at den ikke forårsaker støy. Dette gjelder også lyd fra
rigg eller andre innretninger. Om båten forårsaker skade på bryggeanlegget eller
andre båter, blir eier automatisk ansvarlig for å bekoste reparasjon. Andelshaver er
også ansvarlig for å dokumentere at båt, eller den båt som ligger fast på plassrn, er
1 Godkjent på ekstraordinært årsmøte 20. november 2012
ansvarsforsikret. For en andelseier som ikke respekterer bestemmelsene eller til
enhver tid ikke har betalt skyldig beløp, skal styret gi i alt tre advarsler hvor
konsekvensene av ikke å følge reglement eller unnlate å betale fremgår. Konsekvensen
kan da bli at Samvirke kan forestå salg av andelen, alternativt gjennom Båtforeningen,
og ta seg betalt for skyldig beløp og utgifter ved salget forøvrig før oppgjør overføres
tidligere andelseier. Om båten, etter oppfordring, ikke fjernes kan denne borttaues
eller, på annen forsvarlig måte, fjernes fra anlegget.
§ 7 Styret kan fastsette begrensninger for båtstørrelse, både når det gjelder vekt, lengde og
bredde. I sesongen kan ledige plasser utleies av foreningen som gjesteplasser. Utleie
eller utlån av båtplasser fra andelseier kan kun skje etter skriftlig samtykke fra
Båtforeningen eller Samvirke. Andelshaver er ved utlån, eller utleie av båtplass,
fortsatt alene ansvarlig for alle forhold overfor Båtforeningen og Samvirke.
§ 8 Overdragelse av plasser skjer i henhold til Båtforeningens vedtekter, se § 12.
§ 9 Om det blir aktuelt, plikter andelshaver å delta i vakthold i havnen. Styremedlemmer i
Båtforeningen og i Samvirke er fritatt fra slikt vakthold. Den som ikke møter til pålagt
vakthold, eller har skaffet stedfortreder, belastes med et gebyr fastsatt av
Båtforeningens styre.
§ 10 Samvirkes styre bestående av minimum tre, men inntil fem medlemmer. På
stiftelsestidspunktet trer automatisk styret i Båtforeningen inn som interimsstyre frem
til første årsmøte som da velger nytt styre. Styret treffer beslutninger ved alminnelig
flertall, hvor hver av de fremmøtte styremedlemmer har en stemme. Ved
stemmelikhet gis styreleder to stemmer. Det føres protokoll over alle styrets vedtak.
Styret tegner sammen Samvirke. Minimum to av Samvirkes styremedlemmer skal
samtidig sitte i Båtforeningens styre. Styremøter holdes etter behov, og ledes av
styreleder. Styreleder og et styremedlem har prokura.
Styret kan bemyndige to styremedlemmer til å undertegne på andelsbekreftelser.
§ 11 Samvirkes øverste myndighet er årsmøtet som skal avholdes før 1. mai hvert år, om
ikke annet er akseptert. Innkalling til årsmøtet gis med 14 dagers varsel, etter at
eventuelle forslag som ønskes behandlet, er innkommet.
Ekstraordinært årsmøte kan berammes når styret eller minimum ti av andelshaverne
skriftlig krever det. Grunnen til innkallelsen, og de saker som ønskes opptatt, skal da
også skriftlig oppgis. Dette skal videre formidles til andelshaverne ved innkallelsen.
Avgjørelser som har betydelig økonomisk omfang i forhold til Samvirkes økonomi,
forelegges alltid ordinært eller ekstraordinært årsmøtet for avgjørelse / godkjennelse.
Styret kan engasjere forretningsfører. Godtgjørelse til styret fastsettes av årsmøtet.
§ 12 Styret innkaller til årsmøte. Årsmøtet ledes av styreleder. Med innkallelsen skal det
følge: Saksliste
Budsjett for inneværende år
Årsberetning
Revidert regnskap
Valgkomiteens innstilling
Eventuelle innkomne forslag
De saker som ønskes opptatt på årsmøte, medfølgende eventuelt underlagsmateriale, må være
styret skriftlig i hende senest 1. februar.
Årsmøte kan ikke fatte vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen.
Årsmøtet skal behandle:
Årsberetning fra styret.
Anvendelse av overskudd, dekning avunderskudd
(ved overskudd skal beløpet alltid sikres for framtidig vedlikehold)
Valg av styre og revisor.
§ 13 Til å fremskaffe valgbare kandidater til årsmøtet velges det, for et år av gangen, en
valgkomite bestående av minimum 2 personer. På stiftelsesmøtet velges denne komité
første gang.
§14 Rett til å delta, og å stemme på årsmøtet, har alle andelshavere som har oppfylt alle
sine forpliktelser pr. årsmøtedatoen. Hver andelshaver har en stemme. Det kan
benyttes fullmakter, men disse kan bare gis til andre andelshavere eller familie i rett
opp eller nedadstigende linje.
§ 15 Samvirkes regnskaper skal revideres av revisor som loven til enhver tid krever.
§ 16. Endring av vedtektene, kan kun skje ved 2/3 dels flertall. Oppløsning av Samvirke,
krever at to påfølgende årsmøter, hver med 2/3 dels flertall, vedtar oppløsning. I så
fall velges et avviklingsstyre som skal påse at andelshaverne får tilbake så mye av sitt
innskudd som mulig, og også mer, om avviklingen gir slikt resultat, ved at alle
Samvirkes eiendeler omgjøres i penger. Ingen penger utbetales før alle Samvirkes
forpliktelser er innfridd. Om driftsformen endres, kan avviklingsstyret inngå avtale
med andre om at virksomheten skal fortsette i en annen form så sant hver andelseier
får beholde sin båtplass med sine økonomiske interesser i behold.
§ 17 Eventuelle tvister andelshaverne imellom eller mellom Samvirke og utenforstående
skal søkes løst ved mekling. Om man ikke blir enig om mekler skal denne utpekes av
Drammen tingrett eller den myndighet denne igjen utpeker.

One Response to “Vedtekter Odden Marina Bryggesamvirke.”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.